Kto znečisťuje životné prostredie v Bratislave?

Viaceré slovenské regióny so znečistením životného prostredia možno považovať za zaťažené oblasti z hľadiska znečistenia ovzdušia, vôd a odpadového hospodárstva. Znečistenie ovzdušia, pôdy znehodnotené biotopy či aj  znečistené povrchové a podzemné vody sú vážnou hrozbou.

 Až 60 percent obyvateľov žije na 25 percentách rozlohy územia  Slovenska práve v takomto prostredí. Centrá takýchto oblastí sú predovšetkým v aglomeráciách, na ktorých došlo k koncentrácii priemyslu i dopravy.

V okolí hlavného mesta sa na výraznom znečisťovaní ovzdušia podieľajú najmä emisie zo spaľovacích procesov pri výrobe tepla a elektrickej energie, z rafinérskej a petrochemickej, chemickej výroby na území mesta Bratislava.  

Najvýznamnejšie prostredie znečisťuje Slovnaft Bratislava a výrazne sa na ňom podieľa aj automobilová doprava.  Spôsobujú to najmä oxidy dusíka, emisie tuhých znečisťujúcich látok z priemyselných zdrojov. Pre znečistenie prostredia je významná aj prašnosť.

Do povrchových tokov v oblasti sa vypúšťajú mestské aj priemyselné odpadové vody, ktoré končia v rieke Dunaj. Kvalita vody v tejto oblasti je v rozmedzí II. – V. triedy. Zdroje znečistenia vôd sú najmä Čističky odpadových vôd Petržalka, Vrakuňa, Istrochem a v neposlednom rade aj Slovnaft Bratislava.

Oblasť v okolí Bratislavy je podstatne viac zaťažená odpadmi, ako iné lokality na Slovensku.  Problémom sú tiež skládky komunálneho a priemyselného odpadu. Najväčším producentom priemyselných odpadov na tomto území je spomínaný Slovnaft Bratislava.

Categories: Uncategorized