Až štvrtina environmentálnych záťaží je na Východnom Slovensku

Ministerstvo životného prostredia v roku 2018 zaznamenalo na Slovensku 1763 environmentálnych záťaží. Až viac ako štvrtina z nich je v Prešovskom a Košickom kraji. V rámci Operačného programu Životné prostredie ministerstvo životného prostredia a ministerstvo obrany zabezpečili ich sanáciu v 19 lokalitách, no z toho tri boli na východnom Slovensku.

Envirozáťaže sa nachádzajú najmä v areáloch priemyselných či poľnohospodárskych podnikov, na nekontrolovaných skládkach nebezpečných odpadov a aj nezabezpečených skladoch pesticídov.

Znečistenia ostali aj v objektoch po armáde a spôsobila ich aj ťažba nerastov, tiež sú pozostatkom starých opustených skládok a odkalísk, ktoré sa prejavujú zvýšenými hodnotami chloridov, kyanidov a aj ropných látok či arzénu v prostredí.

Sanácie sa týkali environmentálnych záťaží v rušňových depách v Humennom, v mestskej časti Košice-Juh, v Spišskej Novej Vsi, v Prešove a v Petrovej doline v obci Poproč v okrese Košice-okolie a mestských kasárňach v Michalovciach.

Poznáme pravdepodobné environmentálne záťaže, environmentálne záťaže a sanované alebo rekultivované lokality.

Uzneseniami vlády boli určené aj v ďalších lokalitách, v rušňovom depe v Čiernej nad Tisou, Maťovských Vojkovciach a Haniske, prekládkovej stanici v Čiernej nad Tisou, v areáli bývalých kasární v Kežmarku, na skládke tuhého komunálneho odpadu v Giraltovciach, na skládke Skalka v Starej Ľubovni a v sklade pesticídov v obci Čeľovce.

Riešenie situácie v daných lokalitách chceli financovať prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Environmentálne záťaže zaradené do Štátneho programu sú riešené podľa plánov prác a predpokladá sa ich ukončenie sa predpokladá do roku 2023. Finančné prostriedky zo spomínaného operačného programu môžu čerpať len príslušné ministerstvá a Štátny geologický ústav Dionýza Štúra.

Categories: Uncategorized