Kvalita ovzdušia obecně

Kvalita ovzdušia vypovedá o tom, aké koncentrácie znečisťujúcich látok sa nachádzajú v ovzduší v danej lokalite. Kvalita ovzdušia je to, čo dýchame. Najväčšie korporáty postupne začínajú pracovať na hľadaní alternatív k spaľovacím motorom, k uholným elektrárňam a podobne. Vznikajú nové technológie a alternatívne startupy, ktoré sú  úspornejšie a efektívnejšie.

Z globálneho hľadiska sa dá  považovať za najzávažnejšie znečisťujúce látky oxid uhličitý a drobné čiastočky tuhých a kvapalných látok. Pri posudzovaní regionálneho znečistenia ovzdušia sa pozoruje dlhodobý vplyv a následky na vodu, pôdu aj ekosystémy.

Znečisťujúce látky, ktoré vypúšťame do atmosféry, v atmosfére neostávajú bez zmeny, ale prebiehajú rôzne fyzikálno-chemické reakcie. Napríklad prebieha samočistenie, rovnako ako sa to deje v prípade vody či pôdy. No účinky znečisťujúcich látok sa aj zhoršujú.

Vďaka samočistiacim procesom má ovzdušie schopnosť regenerovať sa, deje sa tak však iba do určitej miery.  Podľa Európskej environmentálnej agentúry (EEA) v dôsledku znečistenia v ovzduší v roku 2015 na Slovensku predčasne zomrelo 5 421 ľudí.

Najvýznamnejší znečisťovatelia ovzdušia tuhými znečisťujúcimi látkami na Slovensku patria viaceré strategické podniky. No veľké firmy nie sú jedinými znečisťovateľmi ovzdušia na Slovensku. Domácnosti  sa podieľajú na znečistení ovzdušia, tým že na vykurovanie využívajú vlastné spaľovacie zariadenia namiesto moderných a efektívnejších.

Doprava je významným zdrojom emisií. Najväčší podiel na emisiách má cestná doprava, najmä používanie dieselových nákladných a osobných automobilov, tiež letecká doprava. Na znečistení sa podieľa aj poľnohospodárstvo používaním amoniaku a aj odpadové hospodárstvo, keďže čím viac odpadu produkujeme, tým viac musíme skládkovať či spaľovať a to znamená viac znečisťujúcich látok v ovzduší.

Categories: Uncategorized