Nelegálna skládka pri Bratislave znečisťuje podzemné vody

Minister životného prostredia a minister vnútra začali vlani v máji riešiť ťažkosti s nelegálnou skládkou odpadu pri Ivanke pri Dunaji v okrese Senec, neďaleko hlavného mesta. Pripravovali nápravu opakovaného porušenia zákona. Envirolegislatíva  na Slovensku  nie je dostatočná.

Viacerí obyvatelia územia upozorňovali na čiernu skládku dlhodobo a opakovane. Problém však nikto neriešil.

Minister vnútra Roman Mikulec vyzval všetkých kompetentných úradníkov, ktorí sú poverení vec riešiť, aby boli zodpovední a nebrali ju na ľahkú váhu, keďže ide o dlhodobú a vedomú činnosť. Žiadal tiež, aby bolo vyvodená zodpovednosť.

Predstavitelia oboch rezortov priamo na mieste skládky potvrdili, že zrýchlenie a najmä posilnenie  kontrolných procesov v oblasti ochrany životného prostredia je pre súčasnú vládu jednou z priorít.  Mikulec spoločne s ministrom životného prostredia Jánom Budajom uviedli, že obdobie porušovanie envirolegislatívy na Slovensku skončilo.

Odpad z nelegálnej skládky v Ivanke pri Dunaji  výrazne znečistil podzemné vody. Podozriví z environmentálnej kriminality ušetrili vďaka  nedodržiavaní pravidiel skládkovania odpadu  milióny eur. Z miesta výskytu nelegálnej skládky je tiež zvážaný i stavebný materiál, ktorý je používaný pri výstavbe bratislavského obchvatu.

Polícia a Slovenská inšpekcia životného prostredia budú zisťovať, kde všade bol stavebný materiál  z nelegálnej skládky rozvážaný. Skládka bola oficiálne vedená ako zberný  dvor.

Miestni aktivisti na skládku  upozorňovali tri roky upozorňujú a podali aj trestné oznámenie. Policajný vyšetrovateľ má k dispozícii znalecký posudok, ktorý preukazuje znečistenie podzemných vôd v dôsledku zakopaného odpadu. Koncentrácia karcinogénnej látky benzo(a)pyrén až 27-krát prekračuje povolený limit. Podľa posudku je preukázané, že skládka má negatívny vplyv na kvalitu podzemnej  vody a oblasť skládky je možné považovať ako vysoko rizikovú.

Categories: Uncategorized