Znečistené životné prostredie na Strednom Pohroní

Stredné Pohronie je oblasť na strednom Slovensku, do ktorej patria okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica a západná časť okresu Zvolen. Znečistenie ovzdušia v oblasti sa monitoruje na staniciach v Banskej Bystrici a v Žiari nad Hronom.

V Banskej Bystrici  denné koncentrácie oxidov dusíka na stanici už desaťročia prekračujú denný imisný limit. Idem najmä o  znečistenine oxidom dusíka a aj výrazné znečistenie ovzdušia poletavým prachom.

Banská Bystrica a okolie patrí k lokalitám, v ktorých je veľký stupeň znečistenia. K zdrojom znečistenia sú Závody SNP v Žiar nad Hronom a Tepláreň Zvolen.

Pri hodnotení úrovne životného prostredia sa berie do úvahy aj úroveň znečistenia povrchových a podzemných vôd.  Dôležité je to najmä v oblastiach, v ktorých sú domácnosti odkázané na vlastné zdroje vody.

Znečistenie povrchových a čiastočne aj podzemných vôd pochádza z priemyselnej činnosti a výraznou mierou sa na ňom podieľa aj úroveň čistenia komunálnych odpadových vôd či neexistujúca kanalizácia v obciach.

Zdrojom znečistenia vôd je aj poľnohospodárska činnosť a používanie agrochemikálií. Významný vplyv na zaťaženie a znečistenie životného prostredia má aj banská činnosť.

Na znečistení rieky Hron sa podieľajú odpadové vody z priemyselných podnikov v oblasti Banskej Bystrice a Žiaru nad Hronom a i odpadové vody z verejných kanalizácií. Kvalita vody v tejto oblasti je v rozmedzí I. – V. triedy v jednotlivých skupinách ukazovateľov.  Zdrojmi znečistenia vôd sú Biotika Slovenská Ľupča, spomínaní Závody SNP Žiar nad Hronom, Bučina  Zvolen i verejné kanalizácie obcí. K producentom priemyselných odpadov patria Závody SNP Žiar nad Hronom a Biotika Slovenská Ľupča. Environmentálnu záťaž na Strednom Pohroní predstavujú aj odkaliská škvary, popola či červených a hnedých kalov z výroby oxidu hliníka.

Categories: Uncategorized